กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ ปี 2548 ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 31 คน ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จำนวน 28 คน
พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญและเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก และยังเกี่ยวข้องกับการแพทย์ในสาขาอื่นๆ โรคทางอายุรกรรมจึงมีความหลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วน และยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของอายุรแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตอายุรแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่นๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ติดต่อ ที่สำนักงานแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตึก นวราชจักรี ชั้น 12
เบอร์โทร 02-548-1084 หรือ 02-548-1000 ต่อ 81209
email : aomsmile_nim@hotmail.com

รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรศาสตร์
นพ.ไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช ว.14443 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคไต
นพ.สกุล เล็กศรีสกุล ว.14484 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
นพ.สิทธิเดช มะลิทอง ว.23787 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.สมชาย ฉายชยานนท์ ว.21276 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร ว.22693 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
พญ.จารุณี ลองคำ ว.29172 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.สิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ ว.39980 พบ.วว อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
พญ.อาตีนา เอชเอ ว.40927 พบ.วว. ประสาทวิทยา
พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ ว.37222 พบ.วว. อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล ว.36590 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
นพ.พัสวัสภ์ วงศ์วัชรเดช ว.34521 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.กิตติคุณ จงภัทรนิชพันธ์ ว.31797 พบ.วว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ.ตรีวรรณ ตัณฑดิลก ว.39519 พบ.วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ.กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร ว.39862 พบ.วว. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ.อาทิตย์ เหงี่ยมสุวรรณ ว.43941 พบ.วว. อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ.วิชวิณณ์ ชัยฉัตรพรสุข ว.55434 พบ.
นพ.ภานุวัฒน์ เลาบุรษาลักษณ์ ว 31713 พบ.

 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กิจกรรม อบรมการพัฒนาหลักสูตรและจริยธรรมสัญจร

กลุ่มงานอายุรศาสตร์

เป้าประสงค์ของของการฝึกอบรม/หลักสูตร แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
1.1 มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมทั้งการทำหัตถการที่จำเป็น
1.2 วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ
1.4 ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)
2.1 เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
3.1 ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
3.2 การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3.3 เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
4.1 นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
4.3 สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
5.2 มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development)
5.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
6.2 มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
6.3 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
6.4 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
6.5 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

--- กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ---